Most Cited

1
Application of composites in new generation of large civil aircraft
MA Limin, ZHANG Jiazhen, YUE Guangquan, LIU Jianguang, XUE Jia
2015, 32(2): 317-322. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20150122.001
2
Development status and facing challenge of advanced polymer matrix composites
XING Liying, BAO Jianwen, LI Songming, CHEN Xiangbao
2016, 33(7): 1327-1338. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20160323.003
3
Review and prospect of drilling technologies for carbon fiber reinforced polymer
CHEN Yan, GE Ende, FU Yucan, SU Honghua, XU Jiuhua
2015, 32(2): 301-316. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20150211.002
4
Flexural toughness and characterization method of hybrid fibers reinforced ultra-high performance concrete
DENG Zongcai
2016, 33(6): 1274-1280. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20160129.002
5
Facing opportunity and challenge of carbon fiber and polymer matrix composites industry development
XING Liying, FENG Zhihai, BAO Jianwen, LI Songming
2020, 37(11): 2700-2706. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20200824.005
6
Effect of steel fibers on the flexural response of ultra-high performance concrete
LIANG Xingwen, HU Aoxiang, YU Jing, SHI Qingxuan
2018, 35(3): 722-731. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20170612.005
7
Effects of hydro-thermal aging on properties of glass fiber/epoxy composites
GAO Kun, SHI Hanqiao, SUN Baogang, WANG Zhenhe, YANG Zhiyong, XING Yajuan, YANG Yi
2016, 33(6): 1147-1152. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20160108.001
8
Progress on study of structural health monitoring technology for composite joints
WANG Yishou, QING Xinlin
2016, 33(1): 1-16. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20151120.003
9
A review on constitutive relationship of ultra-high-performance concrete under uniaxial compression and tension
Guan Pinwu, Tu Yazheng, Zhang Pu, Tang Guobin
2019, 36(5): 1295-1305. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20180703.004
10
Advances in aerospace lightweight composite shell structure
XIONG Jian, LI Zhibin, LIU Huibin, FENG Lina, ZHAO Yunpeng, MENG Fanyi
2021, 38(6): 1629-1650. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20210107.002
11
Research progress in preparation, property and applications of fluorescent carbon dots
CHE Wangyuan, LIU Changjun, YANG Kun, LI Fan, YANG Weiwen, TIAN Feng
2016, 33(3): 431-450. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20160219.001
12
A review of numerical simulation of cure-induced distortions and residual stresses in thermoset composites
DING Anxin, LI Shuxin, NI Aiqing, WANG Jihui
2017, 34(3): 471-485. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20170105.001
13
Research progress of ferrite and its composite absorbing materials
ZHAO Jia, YAO Yanqing, YANG Xuanhe, CHAI Chunpeng
2020, 37(11): 2684-2699. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20200727.002
14
Effects of alkali treatment on properties of bamboo fiber and bamboo fiber reinforced polypropylene composites
WANG Chunhong, LIU Shengkai
2015, 32(3): 683-690. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20141105.003
15
Development of AFP in-situ consolidation technology on continuous fiber reinforced thermoplastic matrix composites in aviation
CHEN Jiping, LI Yan, LIU Weiping, SONG Qinghua, YANG Yang, LIN Zixiong
2019, 36(4): 784-794. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20190102.001
16
Experiment and modeling for compressive strength of polyurethane grout materials
GAO Xiang, HUANG Wei, WEI Ya, ZHONG Yanhui
2017, 34(2): 438-445. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20160413.002
17
Comparison of methods for fabricating superhydrophobic surface
ZHAO Meirong, ZHOU Huiyan, KANG Wenqian, HUANG Yinguo, ZHENG Yelong
2021, 38(2): 361-379. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20200715.001
18
Cryogenic mechanical properties of epoxy composites synergistically reinforced by graphene-multi-walled carbon nanotubes
SHEN Xiaojun, MENG Lingxuan, FU Shaoyun
2015, 32(1): 21-26. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20140502.002
19
Effect of lap length and stacking sequence on strength and damage behaviors of adhesively bonded CFRP composite laminates
MAO Zhengang, HOU Yuliang, LI Cheng, TIE Ying, SUN Ligang
2020, 37(1): 121-131. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20190308.001
20
Preparation and properties of graphene oxide nanosheeets/epoxy composites
ZHOU Hong, PIAO Mingxin, LI Qin, MI Xin, YANG Yusen, WEI Dongyang, Qi Bing
2015, 32(5): 1309-1315. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20150105.001
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:172
 • To
 • Go