Most Cited

1
Application of composites in new generation of large civil aircraft
MA Limin, ZHANG Jiazhen, YUE Guangquan, LIU Jianguang, XUE Jia
2015, 32(2): 317-322. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20150122.001
2
Development status and facing challenge of advanced polymer matrix composites
XING Liying, BAO Jianwen, LI Songming, CHEN Xiangbao
2016, 33(7): 1327-1338. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20160323.003
3
Review and prospect of drilling technologies for carbon fiber reinforced polymer
CHEN Yan, GE Ende, FU Yucan, SU Honghua, XU Jiuhua
2015, 32(2): 301-316. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20150211.002
4
Flexural toughness and characterization method of hybrid fibers reinforced ultra-high performance concrete
DENG Zongcai
2016, 33(6): 1274-1280. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20160129.002
5
Progress on study of structural health monitoring technology for composite joints
WANG Yishou, QING Xinlin
2016, 33(1): 1-16. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20151120.003
6
Effects of hydro-thermal aging on properties of glass fiber/epoxy composites
GAO Kun, SHI Hanqiao, SUN Baogang, WANG Zhenhe, YANG Zhiyong, XING Yajuan, YANG Yi
2016, 33(6): 1147-1152. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20160108.001
7
Effect of steel fibers on the flexural response of ultra-high performance concrete
LIANG Xingwen, HU Aoxiang, YU Jing, SHI Qingxuan
2018, 35(3): 722-731. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20170612.005
8
Facing opportunity and challenge of carbon fiber and polymer matrix composites industry development
Liying XING, Zhihai FENG, Jianwen BAO, Songming LI
2020, 37(11): 2700-2706. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20200824.005
9
Effects of alkali treatment on properties of bamboo fiber and bamboo fiber reinforced polypropylene composites
WANG Chunhong, LIU Shengkai
2015, 32(3): 683-690. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20141105.003
10
Research progress in preparation, property and applications of fluorescent carbon dots
CHE Wangyuan, LIU Changjun, YANG Kun, LI Fan, YANG Weiwen, TIAN Feng
2016, 33(3): 431-450. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20160219.001
11
Preparation and properties of graphene oxide nanosheeets/epoxy composites
ZHOU Hong, PIAO Mingxin, LI Qin, MI Xin, YANG Yusen, WEI Dongyang, Qi Bing
2015, 32(5): 1309-1315. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20150105.001
12
Cryogenic mechanical properties of epoxy composites synergistically reinforced by graphene-multi-walled carbon nanotubes
SHEN Xiaojun, MENG Lingxuan, FU Shaoyun
2015, 32(1): 21-26. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20140502.002
13
A review on constitutive relationship of ultra-high-performance concrete under uniaxial compression and tension
Guan Pinwu, Tu Yazheng, Zhang Pu, Tang Guobin
2019, 36(5): 1295-1305. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20180703.004
14
Compound model of residual stiffness degradation for FRP composites
ZONG Junda, YAO Weixing
2016, 33(2): 280-286. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20150522.002
15
Tensile properties of unidirectional carbon fiber-glass fiber hybrid reinforced epoxy composites in layer
ZENG Shuai, JIA Zhiyuan, HOU Bo, SUN Hao, LI Wei
2016, 33(2): 297-303. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20150417.006
16
Preparation and properties of functional modification reduced graphene oxide-carbon nanotubes/thermoplastic polyurethane composite films
OU Zhongxing, ZHENG Yuying, XIAO Dongsheng, CAO Ningning
2016, 33(3): 486-494. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20160309.004
17
A review of numerical simulation of cure-induced distortions and residual stresses in thermoset composites
DING Anxin, LI Shuxin, NI Aiqing, WANG Jihui
2017, 34(3): 471-485. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20170105.001
18
Adsorption characteristics and mechanism of hydroxyethyl cellulose/sodium alginate blend films for uranium(Ⅵ)
XIE Shuibo, LUO Jingyang, LIU Qing, LING Hui, DUAN Yi, WANG Jinsong
2015, 32(1): 268-275. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20140519.002
19
Preparation and low-velocity impact properties of glass fiber-carbon fiber hybrid reinforced PCBT composite laminate
YANG Bin, ZHANG Jifeng, ZHOU Limin
2015, 32(2): 435-443. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.201502.004
20
Mechanical performance of glulam bamboo columns under eccentric loading
WEI Yang, ZHOU Mengqian, YUAN Lide
2016, 33(2): 379-385. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20150703.002
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:139
 • To
 • Go